Masz pytania? Zadzwoń: 571 394 901
Kredyt Wrocław

Aneks do umowy kredytowej
w 2024 roku - ekspert wyjaśnia!

Dodano: 30.06.2022    |    Zaktualizowano: 02.01.2024

Aneks do umowy kredytowej w 2024 roku - ekspert wyjaśnia! Aneks do umowy kredytowej w 2024 roku - ekspert wyjaśnia!

Z tego artykułu dowiesz się:

  Podpisując umowę kredytową, wyrażamy zgodę na zapisy w umowie. Nasz podpis oznacza, że zgadzamy się z obowiązkami i prawami wynikającymi z umowy. Do zmiany warunków umowy kredytowej może dojść tylko wtedy, gdy dwie strony wyrażą na to zgodę. Najczęściej podpisujemy aneks do umowy, gdy:

  • Zmianie ulegnie harmonogram płatności,
  • Dane kredytobiorcy, jak np. zmiana nazwiska, adresu.
  • Inne postanowienia umowne.

  Aneks do umowy kredytowej. Kiedy musimy podpisać aneks do umowy kredytowej?

  W trakcie podpisywania umowy kredytowej, jesteśmy już po rozmowach i negocjacjach z bankiem. Wydaje się nam, że podjęliśmy decyzję najlepszą z możliwych, zwłaszcza gdy wcześniej przeanalizowaliśmy inne oferty bankowe. Jednak otoczenie makroekonomiczne i rynek finansowy ulegają zmianom. Nie jesteśmy też w stanie wszystkiego przewidzieć. Dopiero po jakimś czasie okazuje się, że przykładowo harmonogram spłaty nie jest dla nas korzystny, a zmienne oprocentowanie kredytu wciąż rośnie. Czy możemy w takim wypadku zmienić warunki umowy? Czy jest to możliwe? Czy bank zgodzi się na podpisanie aneksu do umowy kredytowej?

  Aneks do umowy kredytowej

  Warunki umowy kredytowej mogą ulec zmianie. Zapisy w umowie dokładnie określają, w jakich sytuacjach bank ma możliwość dokonać zmiany warunków. Najczęściej zmieniają się warunki w przypadku umowy o kredyt hipoteczny. Wynika to z tego, że są to umowy zawierane na długi okres, często na 25, a nawet 35 lat. Dlatego należy się spodziewać, że warunki umowy o kredyt hipoteczny mogą ulec zmianie w trakcie spłaty kredytu. W ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat otoczenie makroekonomiczne może niejednokrotnie ulec zmianie. Banki zabezpieczają się na wypadek strat, dlatego umowy o kredyt hipoteczny są przygotowane w taki sposób, żeby temu zapobiec i dokonać zmian we właściwym momencie. Umowy kredytowe dają bankom prawo do zmian i modyfikacji warunków w niej zawartych. Warto dowiedzieć się, w jakich sytuacjach bank ma prawo do zmiany zapisów i czy mogą być one niekorzystne dla klienta.

  W jakich sytuacjach dokonujemy zmian w umowie kredytowej?

  Warto dokładnie czytać umowy kredytowe, ponieważ znajdują się tam zapisy dotyczące zmian w umowie. Zasady modyfikacji warunków umowy powinny być dokładnie opisane. Tak samo powinny być wymienione sytuacje, które na takie zmiany pozwalają. Nie ma tutaj miejsca na dowolność. Bank jednak zostawia sobie furtkę na wypadek perturbacji rynkowych. Dobry przykład to cykl zmian głównych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Oprocentowanie kredytów jest zazwyczaj zmienne i jest sumą stałej marży banku i zmiennej stawki referencyjnej WIBOR. Na wysokość stawki WIBOR bezpośrednie przełożenie mają główne stopy procentowe. Dlatego po każdej decyzji RPP należy spodziewać się zmian w umowie kredytowej i harmonogramie spłat. Kiedy stopy procentowe rosną, to oprocentowanie kredytów też będzie rosło. Raty spadną, gdy RPP zdecyduje o obniżeniu głównych stóp procentowych. Zmiana warunków umowy może nastąpić na wniosek klienta. Zazwyczaj klienci wnioskują o modyfikację harmonogramu spłaty lub danych zawartych w umowie. Zdarza się jednak, że klienci chcą negocjować warunki kredyt dotyczące części kosztowej. Ma to miejsce, gdy stopy procentowe wciąż rosną.

  Jakie zapisy w umowie kredytowej mogą ulec zmianie?

  Planujesz podpisać umowę o kredyt hipoteczny? Sprawdź, w jakich sytuacjach i na jakich zasadach bank może zmienić warunki kredytowe. Warto to wiedzieć, żeby np. zabezpieczyć się na wypadek wzrostu rat. Najczęściej zmiany dotyczą:

  • Oprocentowania kredytów,
  • ubezpieczenia.

  Raty kapitałowo – odsetkowe mogą wzrosnąć na wypadek zmian WIBORU. Mogą to być zmiany na korzyść lub niekorzyść klienta w zależności od kierunku polityki stóp procentowych. Klienci obawiają się takich zmian, ponieważ wzrost raty może znacząco obciążyć domowy budżet. Niemniej warto przygotować się na taki scenariusz. Zmiana warunków musi być zgodna z zapisami umowy. Bank nie może dowolnie zmieniać umowy. Jeśli jednak zmiana jest zgodna z umową, to klient nie ma wyjścia i musi podpisać aneks do umowy kredytowej, nawet jeśli warunki nie są dla niego korzystne.

  Jeżeli masz kredyt w walucie obcej, to zmiany w umowie będą dotyczyć głównie przewalutowania kwoty zobowiązania.

  Również klient może wyjść z inicjatywą zmiany. Najczęściej dotyczą one jednak zmian osobowych, np.:

  • miejsce zamieszkania oraz zameldowania,
  • miejsce pracy,
  • zmiany nazwiska po zamążpójściu lub rozwodzie.

  Ważna informacja!

  Warto wiedzieć, że Twoim obowiązkiem jest poinformowanie banku o zmianie danych osobowych. W przeciwnym razie bank może pociągnąć Cię do odpowiedzialności i wyciągnąć wobec Ciebie konsekwencje prawne lub finansowe. Ostatecznością będzie wypowiedzenie umowy kredytowej, co oznacza, że musisz zwrócić niespłaconą kwotę kredytu.

  W określonych sytuacjach możesz negocjować z bankiem zmianę w harmonogramie spłat. Jeżeli bank wyrazi zgodę, to aneks do umowy może dotyczyć:

  • karencji, czyli odroczenia płatności raty,
  • zawieszenia okresu spłaty, które najczęściej nazywamy wakacjami kredytowymi,
  • prolongaty, czyli wydłużenia okresu kredytowania.

  Modyfikacja umowy może również czasami dotyczyć:

  • zmiany związanej z odstąpieniem od umowy ubezpieczenia albo zaprzestaniem korzystania z określonych produktów bankowych. Najczęściej od zakupu dodatkowych produktów bankowych zależało to, czy bank zaproponuje preferencyjne warunki cenowe kredytowania.
  • Zmiany prawnego zabezpieczenia pożyczki lub kredytu, np. ustanowienie hipoteki na dodatkowej nieruchomości.

  Niezależnie od przyczyny, zmiana w umowie kredytowej wymaga podpisania aneksu.

  Aneks do umowy a restrukturyzacja kredytu

  Nowa ustawa nałożyła na banki nowe obowiązki. Jeżeli kredytobiorca znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i ma problem ze spłatą rat, to bank na wniosek klienta musi dokonać restrukturyzacji kredytu. Restrukturyzacja daje możliwość dokonania zmian warunków spłaty kredytu. Nowe warunki umowy powinny być dostosowane do możliwości klienta i ułatwić mu spłatę zobowiązania. Zmiana warunków umowy kredytowej może polegać na:

  • czasowym zawieszeniu spłaty rat kredytu,
  • odroczeniu kosztów obsługi kredytu i zadłużenia,
  • zmiany wysokości rat kapitałowych,
  • zmiany okresu i sposobu spłaty zadłużenia,
  • skonsolidowania kilku kredytów w jeden.

  Jest to bardzo ważna ustawa. Każdy z nas może znaleźć się w trudnej sytuacji życiowej i mieć problemy ze spłatą rat kredytu. Obecnie masz możliwość restrukturyzacji zadłużenia. Wystarczy, że złożysz do banku odpowiedni wniosek. Bank dokona oceny Twoje sytuacji finansowej, życiowej oraz osobistej i zaproponuje warunki restrukturyzacji kredytu.

  Zmiana warunków umowy kredytowej po stronie banku

  Banki to instytucje nastawiona na zysk. Działania instytucji finansowych zmierzają również w kierunku minimalizacji ryzyka. Dlatego na wypadek zmieniającej się sytuacji rynkowej, bank zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w umowie kredytowej. Jeżeli główne stopy procentowe idą w górę, to rośnie koszt pieniądza. Banki zmieniają wtedy oprocentowanie kredytów, żeby utrzymać zaplanowany poziom przychodów. Zmiany mogą być dotkliwe dla klientów. Jeśli jednak zgodzisz się na zmianę warunków, to wtedy musisz podpisać aneks do umowy. Oczywiście, jeśli stopy procentowe spadną, to zmiany będą dla Ciebie korzystne. Co zrobić, gdy zapisy w umowie spowodują, że kredyt stanie się nieopłacalny? Możesz negocjować z bankiem nowe warunki lub refinansować kredyt. Wtedy przenosisz zobowiązanie do innego banku. Rozwiązaniem jest również wcześniejsza spłata całego kredytu, jeśli masz na to środki.

  Aneks do umowy kredytu hipotecznego

  Aneks do umowy kredytowej jest to po prostu dokument zmieniający warunki danej umowy. Może on obejmować wiele sytuacji, które powinny być opisane w umowie. Aneks do umowy kredytu podpisujemy, gdy:

  • Skracamy lub wydłużamy okres spłaty,
  • zmieniamy system spłaty rat,
  • zmianie ulega sposób naliczania oprocentowania,
  • wysokość oprocentowania rośnie lub maleje,
  • zmieniamy zabezpieczenie spłaty kredytu,
  • zmianie ulega sposób spłaty rat kredytu walutowego,
  • zmieniamy walutę kredytu,
  • do kredytu przystępuje kolejny kredytobiorca,
  • dobieramy do kredytu dodatkową gotówkę,
  • zmieniamy daty w harmonogramie spłaty rat,
  • zmianie ulega celu kredytowania itp.

  Aneks do umowy kredytu hipotecznego PKO BP

  W banku PKO BP daje swoim klientom możliwość zmiany warunków kredytu, które dotyczą waluty kredytu lub okresu kredytowania. Wystarczy, że złożysz wniosek i następnie podpiszesz aneks do umowy. Aneks może też dotyczyć zmiany formuły spłaty kredytu i innych warunków umowy.

  PKO BP przyjmuje również wniosek o zmianę kredytobiorcy lub poręczyciela kredytu. Wtedy razem z poręczycielem lub nowym kredytobiorcą musicie stawić się w banku osobiście. Czynności związane z przygotowaniem aneksu na wniosek kredytobiorcy, nie są tanie. Za aneks do umowy w PKO BP zapłacisz aż 300 zł. Opłata nie dotyczy aneksów, które dotyczą zmiany rodzaju stopy procentowej do umów o kredyt lub pożyczkę hipoteczną zawartych od dnia 22 lipca 2017 roku.

  Aneks do umowy kredytu hipotecznego Pekao SA

  W Pekao SA można złożyć wniosek o prolongatę kredytu w uzasadnionych przypadkach losowych. Wniosek musi zostać wysłany lub dostarczony osobiście do banku, na co najmniej 7 dni przed terminem płatności raty. Okres spłaty kredytu po prolongacie nie może przekroczyć w przypadku kredytu złotowego 30 lat, a walutowego maksymalnie 20 lat. Jeśli chcesz prolongować kredyt, to musisz podpisać aneks do umowy. Aneks będzie potrzebny również do zmiany waluty kredytu na inną.

  Aneks do umowy kredytowej Alior Banku

  Chcąc dokonać zmian w umowie kredytowej, w pierwszej kolejności musisz złożyć wniosek na stosownym formularzu przygotowanym przez Alior Bank. Możesz wystąpić o zmianę okresu kredytowania, terminu spłaty rat czy innych parametrów kredytowych. Jeżeli bank wyrazi zgodę, podpiszecie aneks do umowy. Jeżeli zmiany dotyczą kredytów studenckich, to Alior Bank nie pobierze opłaty za przygotowanie aneksu do umowy.

  Ile kosztuje aneks do umowy kredytu hipotecznego?

  Każdy bank ma swoją politykę, na podstawie której ustala opłaty. Koszty aneksu do umowy będą się zatem różnić w zależności od banku. Przykładowo w Alior Banku za aneks zapłacisz 50 zł, a w PKO BP aż 300 zł. Opłata zależy od rodzaju zmiany i rodzaju kredytu.

  Jak napisać wniosek o aneks do umowy kredytowej?

  Jak już wspomnieliśmy wyżej, żeby ustanowić aneks do umowy kredytowej, to w pierwszym kroku musisz złożyć w odpowiedni wniosek. Niektóre banku umożliwiają zdalną obsługę wniosków.

  Oto co powinien zawierać Twój wniosek:

  • Twoje dane jako kredytobiorcy,
  • dane kredytodawcy,
  • przyczyny złożenia wniosku o aneks,
  • wskazanie, które zapisy w umowie mają ulec zmianie, czyli np. zmiana danych kredytobiorcy, zmiana harmonogramu, nowy współkredytobiorca itd.,
  • wskazanie lokalizacji nieruchomości, na której ustanowiona zostanie hipoteka na rzecz banku, jeśli powodem wniosku jest zmiana zabezpieczenia przy kredycie hipotecznym,
  • informacja o dochodach i źródłach dochodu,
  • informacje o kosztach i zobowiązaniach kredytobiorcy,
  • odręczny podpis kredytobiorcy.

  Na rozpatrzenie wniosku przez bank, będziesz musiał czekać od kilku do kilkunastu dni. Aneks podpisujesz w placówce banku lub w inny sposób akceptowalny przez daną instytucję finansową.

  Inne artykuły z kategorii - Kredyt hipoteczny

  Zaczerpnij kolejną dawkę wiedzy z poradnika finansowego