Masz pytania? Zadzwoń: 571 394 901
Kredyt Wrocław

Faktoring Wrocław - szybkie i najtańsze finansowanie dla Twojej firmy!

Dowiedz się więcej
Faktoring Wrocław Faktoring Wrocław

Faktoring z ekspertem finansowym

Jednym z najważniejszych warunków utrzymania się przedsiębiorstwa na powierzchni, jest utrzymanie płynności finansowej. Szczególnie ważny jest regularny wpływ należności na konto firmowe. Nie zawsze jest to możliwe, czasami konieczne jest wystawienie faktury z kilkutygodniowym terminem zapłaty. W ten sposób przedsiębiorca udziela kontrahentowi kredytu kupieckiego. Takie sytuacje są częste, ponieważ kontrahent nie zawsze dysponuje od razu środkami finansowymi. Dla przedsiębiorcy stanowi to jednak problem, ponieważ zamraża w ten sposób pieniądze na pokrycie swoich kosztów i wtedy tworzą się zatory płatnicze. Jest jednak sposób, żeby tego uniknąć. Przedsiębiorca może w takiej sytuacji skorzystać z faktoringu. Co to dokładnie jest faktoring? I co się dzieje w przypadku, gdy dłużnik nie zamierza zapłacić za fakturę? Kto ponosi ryzyko?

Dlaczego warto skorzystać z faktoringu?

Wystawiasz faktury swoim Klientom
z terminem 14, 30, 60 a nawet 90 dni?
Sfinansuj fakturę!
Kredyt Wrocław Kredyt Wrocław

Ponad 390 pozytywnych opinii w Google

Kredyt Wrocław Kredyt Wrocław

Jesteśmy jednymi z najlepiej i najczęściej ocenianych ekspertów finansowych we Wrocławiu w Google. Zobacz, nasze oceny i przekonaj się, że warto z nami współpracować.

Z roku na rok grono naszych klientów dynamicznie się rozrasta, a wraz z nim nasz zespół ekspertów. Zaufanie do nas wynika z dobrej opinii, cieszymy się, że jesteśmy rozpoznawalni jako rzetelni, profesjonalni i skuteczni eksperci kredytowi.

Zobacz, opinie na nasz temat!

Faktoring skrojony do potrzeb Twojej firmy

Umów się na bezpłatne spotkanie z ekspertem w naszym biurze, w Twoim domu, telefoniczne lub online.

Wiadomość do eksperta Sprawdź, jaką ofertę dla Ciebie przygotowaliśmy Formularz kontaktowy
Telefon do eksperta Porozmawiajmy (+48) 571 394 901
Faktoring Wrocław Faktoring Wrocław

Faktoring Wrocław

Zabezpiecz płynność finansową swojej firmy. Pieniądze na koncie nawet tego samego dnia.

Dowiedz się więcej

Faktoring – co to jest i na czym polega?

Z naszego tekstu dowiesz się, jakie są wady i zalety faktoringu, czy warto z niego korzystać oraz jakie są rodzaje faktoringu. Na początku zapoznamy Cię jednak z definicją faktoringu. Faktoring jest to usługa finansowa i polega na zapewnieniu płynności finansowej przedsiębiorcy przez firmę faktoringową. Celem tej usługi jest poprawa bieżącej płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz niedopuszczenie do zatorów płatniczych.

Usługę faktoringu prowadzi przez faktora. Polega ona na tym, że faktur wykupuje nieprzeterminowane faktury od faktoranta, który wystawił te faktury swoim kontrahentom w ramach prowadzonej działalności usługowej lub dostawcy towarów. Każda faktura ma określoną datę wymagalności i dopiero wtedy można wymagać od kontrahenta jej uregulowania. Do tego czasu płatność jest zamrożona. Faktor natomiast od razu wypłaca przedsiębiorcy środki, które wynikają z faktury. Przedsiębiorca po prostu wymienia nieprzeterminowane faktury na środki finansowe. Faktorant jest zobowiązany do zwrotu tych środków faktorowi, zaraz po tym, jak otrzyma pieniądze od kontrahenta.

Jak działa faktoring?

Sposób działania faktoringu jest dość prosty. Proces polega na tym, że przedsiębiorca, czyli faktorant wystawia swojemu kontrahentowi faktury z odroczonym terminem płatności. Tym samym udziela mu kredytu kupieckiego. Dokument trafia jednocześnie do kontrahenta i do firmy faktoringowej, czyli faktora. Faktor płaci za nią od razu, najczęściej w tym samym dniu lub kolejnych. Warto wiedzieć, że nie zawsze jest to pełna kwota. Następnie nadchodzi termin płatności faktury i kontrahent powinien w tym terminie uregulować należność. Przedsiębiorca po otrzymaniu pieniędzy przekazuje je faktorowi.

Zasygnowaliśmy już, że na rynku funkcjonuje kilka rodzajów faktoringu. Przykładowo część firm faktoringowych bierze na siebie ryzyko, które wynika z niezapłaconych faktur. Dlatego warto się dowiedzieć, jaki są rodzaje faktoringu i jak działają w praktyce.

Faktoring – jakie są rodzaje faktoringu

Jest kilka rodzajów faktoringu, który możemy dzielić, biorąc pod uwagę charakter zobowiązania, zakres przejęcia ryzyka przez faktora, terytorium działania itd. Zacznijmy od faktoringu wierzytelnościowego, który dzielimy na:

 • faktoring zakupowy,
 • faktoring sprzedażowy.

Faktoring uwzględniający ryzyko faktora, dzielimy na:

 • faktoring pełny,
 • faktoring niepełny,
 • faktoring mieszany.

Biorąc pod uwagę zakres usługi, rozróżniamy:

 • faktoring globalny,
 • faktoring pojedynczy.

Usługi faktoringowe świadczą różne instytucje. Dlatego możemy skorzystać z:

 • faktoringu bankowego,
 • faktoringu pozabankowego.

Znaczenie ma również terytorium działania faktora, co pozwala wyróżnić:

 • faktoring krajowy,
 • faktoring międzynarodowy – tutaj można mówić o faktoringu importowym oraz eksportowym.

Rozróżniamy również:

 • faktoring jawny,
 • faktoring niejawny.

Są też inne rodzaje faktoringu, których nie wymieniliśmy w żadnych klasyfikacjach:

 • faktoring odwrotny (dłużny),
 • faktoring dyskontowy,
 • faktoring wymagalnościowy,
 • faktoring zaliczkowy.

Faktoring odwrotny – co to jest?

Faktoring odwrócony jest to szczególny rodzaj faktoringu, któremu chcemy poświecić nieco uwagi. Faktoring odwrócony nazywany jest inaczej faktoringiem dłużnym. Polega na tym, że przedsiębiorca zaciąga zobowiązanie w firmie faktoringowej, które zobowiązuje się uregulować w określonym terminie. W jakiej sytuacji korzysta się z faktoringu odwrotnego? Przedsiębiorca, który chce skorzystać z takiej usługi, wskazuje faktorowi podmioty, od których kupuje towary lub usługi, które są niezbędne do funkcjonowania firmy. Faktorant musi zapłacić dostawcom, ale nie ma środków w odpowiedniej wysokości. Korzysta zatem z faktoringu odwróconego. Na podstawie przedstawionych faktur, środki od faktora wędrują do kontrahentów. Zanim to się stanie, faktor musi potwierdzić u zleceniobiorcy wypełnienie wszystkich uzgodnionych w zamówieniu warunków. W tym modelu wygląda to tak, jakby faktor udzielał kredytu kupieckiego, płacąc za dostarczone usługi lub towar. Jako faktorant od razu otrzymujesz zamówione dobra lub usługi, ale nie płacisz za nie z własnej kieszeni i masz czas na uregulowanie zobowiązania. Oczywiście należność będziesz musiał spłacić z odsetkami.

Faktoring zakupowy i sprzedażowy – co to znaczy?

Przejdźmy teraz do tzw. faktoringu wierzytelności, który jest faktoringiem właściwym. Faktoring wierzytelności możemy podzielić na:

 • faktoring zakupowy – inaczej nazywany faktoringiem odwrotnym. Polega on na finansowaniu faktur zakupowych.
 • Faktoring sprzedażowy – polega na finansowaniu faktur sprzedażowych.

Faktoring pełny – charakterystyka

Faktoring właściwy, czyli faktoringu wierzytelnościowy dzielimy z kolei na faktoring pełny, niepełny i mieszany.

 • Faktoring pełny - nazywany jest również faktoringiem właściwym lub bez regresu. W przypadku tego faktoringu faktor bierze na siebie całą odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahenta. W praktyce polega to na tym, że faktor wypłaca środki w ustalonej wysokości faktorantowi za nieprzeterminowaną fakturę. Kiedy dojdzie do sytuacji, że kontrahent nie ureguluje faktury, to wtedy faktor podejmuje na swój koszt i na własną rękę działania windykacyjne wobec kontrahenta. Przedsiębiorca natomiast jest w komfortowej sytuacji, ponieważ nie musi ponosić kosztów windykacji, ani zwracać zaliczki. W przypadku faktoringu z regresem odpowiedzialność przechodzi z faktora na faktoranta.
 • Faktoring niepełny jest nazywany inaczej faktoringiem niewłaściwym lub faktoringiem z regresem. Jest to rozwiązanie, które jest mniej korzystne dla przedsiębiorcy, czyli faktoranta. Usługa polega na wykupie nieprzeterminowanej faktury od przedsiębiorcy. Kiedy kontrahent okaże się niewypłacalny, faktorant musi zwrócić zaliczkę faktorowi. Przedsiębiorca ponosi więc pełną odpowiedzialność i ponosi ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Dodatkowo musi poświęcić koszty i czas na skuteczną windykację.
 • Faktoring mieszany – jest to faktoring, który zawiera elementy faktoringu pełnego i niepełnego, czyli faktoringu bez regresu i faktoringu z regresem. Firma faktoringowa podpisuje umowę z faktorantem i na postawie zapisów w umowie podaje kwoty, do których będzie ponosić odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahenta. Kiedy kwota przeterminowanych należności przekroczy tę wskazaną w umowie, to wtedy cała odpowiedzialność wraca do przedsiębiorcy, czyli do faktoranta. Przedsiębiorca musi sam podjąć działania zmierzające do odzyskania długu.

Pozostałe rodzaje faktoringu

Wcześniej w naszym tekście wymieniliśmy również inne rodzaje faktoringu. Z jakim rodzajem faktoringu możesz mieć jeszcze do czynienia? Wymieniamy.

Faktoring możemy rozróżniać, biorąc pod uwagę kryterium jawności:

 • Faktoring jawny - nazywany jest również faktoringiem otwartym. Faktoring jawny jak sama nazwa wskazuje, wymaga poinformowania wszystkich stron, że się z niego korzysta. Oznacza to, że faktor lub faktorant muszą poinformować kontrahenta, że doszło do cesji wierzytelności. Kontrahent musi wiedzieć, że konieczna jest spłata na konto faktora. Jawny faktoring jest korzystny dla każdej ze stron i ma dużo zalet. Firma faktoringowa ma wtedy możliwość sprawdzenia sytuacji finansowej kontrahentów i ich wiarygodności. W ten sposób firma faktoringowa minimalizuje ryzyko strat finansowych. Zaletą dla faktoranta są niższe koszty takiej usługi. Dodatkowo każdy przedsiębiorca może wpisać taką usługę w koszty uzyskania przychodu, obniżyć wysokość podstawy opodatkowania oraz odliczyć od usługi faktoringowej podatek.
 • Faktoring niejawny, zwany także cichym lub tajnym faktoringiem. Usługa ta polega na tym, że kontrahent nie jest informowany przez strony o cesji wierzytelności. Kontrahent nie jest świadomy zawarcia umowy faktoringowej i w terminie wskazanym na fakturze reguluje płatność względem przedsiębiorcy. Z kolei przedsiębiorca, kiedy otrzyma płatność, przelewa ja na konto bankowe faktora. Jest to dobre rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy nie chcą stracić zaufania klientów. Faktoring niejawny to propozycja dla tych firm, które potrzebują szybkiego finansowania, a w umowie z kontrahentem mają zakaz dokonywania cesji wierzytelności.

Oferta firm faktoringowych obejmuje również faktoring półotwarty. Faktoring półotwarty polega na tym, że o umowie między faktorem a faktorantem kontrahent dowiaduje się z chwilą otrzymania od faktora wezwania do uiszczenia wymaganej należności.

Możesz mieć umowę z faktorem na pojedyncze faktury lub na wszystkie faktury. Dlatego rozróżniamy:

 • faktoring pojedynczy – przedsiębiorca przekazuje do firmy faktoringowej tylko niektóre faktury i korzysta z usługi faktoringu sporadycznie,
 • faktoring globalny – w tym wypadku jest to stała współpraca między faktorem a faktorantem. Przedsiębiorca przekazuje wszystkie swoje faktury do faktora.

Zakres terytorialny usługi faktoringu może ograniczać się do kontrahentów jednego kraju, ale może też być międzynarodowy.

 • Faktoring krajowy finansuje faktury od kontrahentów z tego samego kraju.
 • Faktoring międzynarodowy finansuje faktury od kontrahentów z innych państw.

Ważny jest też moment otrzymania zapłaty za sprzedawaną wierzytelność. Dlatego wyróżniamy:

 • Faktoring dyskontowy – cesja wierzytelności następuje zaraz po podpisaniu umowy faktoringowej. Data uregulowania należności przez kontrahenta nie ma znaczenia.
 • Faktoring zaliczkowy – w tym przypadku faktor wypłaca przedsiębiorcy 80%-90% zaliczki. Pozostała część kwoty zostaje przelana na konto klienta z chwilą spłaty faktury przez dłużnika.
 • Faktoring wymagalnościowy – przedsiębiorca otrzymuje kwotę ze sprzedaży wierzytelności, dopiero gdy kontrahent spłaci należność faktorowi.

Firmy faktoringowe proponują również swoim klientom usługę faktoringu dyskontowego. Przedsiębiorca, wybierając taką usługę, otrzyma pieniądze od razu. Dlatego faktoring dyskontowy nazywamy również faktoringiem przyspieszonym. Wiąże się to jednak z wyższymi kosztami, ponieważ będziesz musiał zapłacić faktorowi większą prowizję. Jako przedsiębiorca możesz skorzystać również z faktoringu zaliczkowego. Na podstawie umowy z faktorem otrzymasz na początek tylko wypłatę zaliczki, która stanowi określony procent należności. Kiedy kontrahent ureguluję fakturę, przelewając środki na konto faktora, wtedy dopiero otrzymasz resztę.

Kto jest uczestnikiem faktoringu?

Uczestnikami faktoringu są zawsze trzy strony:

 • Faktor, czyli instytucja finansowa zajmująca się faktoringiem. Usługi faktoringowe może świadczyć banku lub wyspecjalizowana firma świadcząca usługi faktoringowe. Banku lub firma faktoringowa kupuje wierzytelności w postaci nieprzeterminowanych faktur od przedsiębiorcy i wypłaca mu zaliczkę, która stanowi określony procent faktury. Najczęściej jest to 80%do 90% wartości przedstawionego dokumentu.
 • Faktorant – jest to przedsiębiorca, który przekazuje do firmy faktoringowej faktury wystawione kontrahentom i otrzymują od nich określoną w umowie zaliczkę.
 • Kontrahent – jest to dłużnik faktoringowy, który otrzymał fakturę i jest zobowiązany do jej uregulowania w określonym terminie.

Jakie są koszty faktoringu

Firmy faktoringowe pobierają od faktorantów prowizję za swoje usługi. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, zapewne interesują Cię koszty faktoringu. Jak wysokie są zatem opłaty związane z faktoringiem? Ile kosztuje faktoring w polskich bankach i firmach faktoringowych? Koszty faktoringu zależą też od rodzaju faktoringu, który wybierzesz. W przypadku stałej współpracy możesz płacić miesięczną opłatę za usługi faktoringowe. Kiedy decydujesz się na inną formę współpracy, to możesz płacić dzienną prowizję od sfinansowania konkretnej faktury. Przykładowe opłaty to:

 • prowizja pobierana za sfinansowaną fakturę,
 • prowizja, którą zapłacisz w przypadku braku spłaty należności wynikającej z faktury,
 • prowizja za udostępnienie limitu faktoringowego.

Kiedy myślisz o ciągłej współpracy z firmą faktoringową, to warto znaleźć ofertę ze stałą opłatą abonamentową. Wtedy nie będziesz musiał już płacić innych, dodatkowych opłat za finansowanie i inne czynności związane z faktoringiem.

Marża faktora, którą podobnie jak w przypadku kredytu dodaje się do stawki WIBOR(R), wynosi od 0,2% do 4% w skali miesiąca. Stawka będzie zależeć od rodzaju faktoringu i wybranej instytucji. Najtańszy będzie faktoring jawny, z regresem, ponieważ faktorant ponosi wtedy najmniejsze ryzyko.

Dla kogo faktoring będzie korzystnym rozwiązaniem?

Dla każdego rodzaju firmy, faktoring może się okazać dobrym rozwiązaniem. Korzystają z niego duże i małe firmy. Niektóre małe firmy chcąc przyciągnąć na samym początku działalności kontrahentów, mogą im proponować dłuższy okres spłaty. Chcąc jednak z drugiej strony zapewnić sobie płynność finansową, mają rozwiązanie w postaci faktoringu. Dla nowych i małych firm faktoring ma charakter sporadyczny lub ma z góry ustalony limit. Jest to korzystne dla małych firm, ponieważ nie tracą dzięki temu zdolności kredytowej i mogą składać wnioski o kredyty inwestycyjne lub kredyty obrotowe. Faktoring zatem może być wykorzystywany z korzyścią nie tylko przez duże firmy. Dla dużych firm tez jednak jest ważny, ze względu na konieczność zachowania płynności finansowej. Niektóre firmy ze względu na charakter działalności i specyfikę branży, oferują dłuższe terminy płatności. Dobrym przykładem jest faktoring eksportowy. Przedsiębiorcy korzystają wtedy nie tylko dlatego, że otrzymują od razu zapłatę za fakturę, ale jednocześnie otrzymują profesjonalną pomoc w weryfikacji kontrahentów w Polsce i za granicą.

Z faktoringu bardzo często korzystają firmy transportowe, ponieważ w tej branży obowiązują długie terminy płatności. Dlatego w przypadku tych firm faktoring to najlepszy sposób na zapobieganie zatorom płatniczym i finansowanie bieżącej działalności. Dzięki takiemu rozwiązaniu mogą bez problemu spłacać raty leasingowe, zwłaszcza gdy pojazdów we flocie przybywa. Razem z usługą faktoringu firmy transportowe mogą korzystać z kart paliwowych i bez problemu płacić za paliwo oraz pokrywać inne koszty transportu. Faktoring może się kazać również zbawieniem dla firm zadłużonych, które nie chcą powiększać swoich zobowiązań. Firmy zadłużone mogą korzystać z faktoringu odwróconego. Jak pisaliśmy wyżej, w przypadku faktoringu odwróconego faktor płaci za faktury dostawców faktoranta. W określonym czasie faktorant musi zwrócić środki do faktora.

Zalety i wady faktoringu

Faktoring jeszcze jakiś czas temu nie był popularną usługą finansową. Jednak od pewnego czasu widać większe zainteresowanie tą usługą. W 2019 r. rynek faktoringu wzrósł o 16% r./r., a z usług faktoringowych skorzystało w tym czasie 18 tys. przedsiębiorców. Propagowanie wiedzy o zasadach działania faktoringu na pewno przyczyni się do wzrostu popularności tego produktu finansowego. Przygotowaliśmy zestawienie, które prezentuje zalety i wady faktoringu. Mamy nadzieję, że pomoże Ci odpowiedzieć na pytanie, czy taka usługa będzie dla Ciebie korzystna.

Faktoring dla firm
Wady Zalety
W niektórych przypadkach odpowiedzialność za windykację należności przejmuje inny podmiot Zwiększenie bezpieczeństwa transakcji handlowych
Faktoring może być źle odebrany przez klientów i kontrahentów i narażać reputację firmy Zachowanie płynności finansowej i zapobieganie zatorom płatniczym
Przy faktoringu z regresem ponosisz ryzyko niewypłacalności kontrahenta Szybkie finansowanie i dostęp do gotówki, gdy udzielasz kredytów kupieckich
Ponosisz koszty związanych z faktoringiem, opłata abonamentowa albo procent z faktury itd. Nie martwisz się o płatności i skupiasz się na inwestycjach i rozwoju firmy
Wypłata tylko części należności wynikającej z przedstawionej faktorowi faktury Faktury płacone są w terminie
  W faktoringu bez regresu odpowiedzialność za niewypłacalność dłużnika przejmuje faktor
  Brak problemu z opóźnieniami w płatności faktur
  Możliwość budowania wizerunku solidnej firmy, która płaci na czas

Jak widzisz, zalety zdecydowanie przeważają nad wadami, dlatego możesz rozważyć na spokojnie korzystanie z takiej usługi. Niektóre wady można wyeliminować. Przykładowo, jeśli nie chcesz ujawniać informacji kontrahentom, że dokonałeś cesji wierzytelności, masz możliwość skorzystania z faktoringu tajnego. Faktoring bez wątpienia zaczyna się cieszyć rosnącą popularnością w Polsce i może być wykorzystany w wielu branżach.

Faktoring a prawo, podatki i formalności

Przepisy w Polsce nie definiują faktoringu jako usługi bankowej, dlatego nie jest potrzebne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie tego typu działalności. Dla porównania kredyt hipoteczny może być udzielany tylko przez banki.

Firmy faktoringowe mają jednak oczywiście obowiązek działać zgodnie z przepisami m.in. Kodeksu cywilnego. Umowy zawierane między faktorami a faktorantami, są to umowy nienazwane zgodnie z art. 353 o zasadzie swobody umów i jej ograniczeniach. Świadczenie usług faktoringowych musi być też zgodne z postanowieniami międzynarodowej konwencji z 28 maja 1988 roku z Ottawy.

Księgowanie faktoringu

Przepisy ustawy o rachunkowości na szczęście nie komplikują sprawy i dość prosto można umieścić faktoring w bilansie firmy. Księgowanie faktoringu zależy również od jego rodzaju. Faktorant musi dokonać prawidłowego wpisu kwoty stanowiącej podstawę usługi faktoringowej na innych kontach. Księgowanie faktoringu pełnego, bez regresu:

 • pod datą przekazania wierzytelności faktorowi należy wyksięgować odpowiednią kwotę z księgi rachunkowej.
 • Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy pieniądze, jakie faktor wypłaca faktorantowi, powinny zostać zaliczone do przychodów finansowych. Zapisujemy to tak:
  • Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”,
  • Ma konto 75-0 „Przychody finansowe”.
 • opłaty pobrane przez faktora księguje się w wartości brutto,
 • następnie księgujemy naliczony VAT i wartość netto opłaty dla faktora.
 • Wartość brutto wpisuje się na kontach:
 • Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”,
 • Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”.
 • Kwotę naliczonego podatku VAT, która podlega odliczeniu, księgujemy na:
  • Wn konto 22-2 „VAT naliczony i jego rozliczenie”,
  • Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”.
 • Kwota wartości netto trafia na konta:
  • Wn konto 75-1 „koszty finansowe”,
  • Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”. Księgowaniu faktoringu niepełnego, z regresem.
 • Faktorant w tym wypadku nie wyksięgowuje należności z ksiąg, ponieważ to on bierze odpowiedzialność za niewypłacalności kontrahenta, czyli dłużnika.
 • Nie ma wyksięgowania danej wierzytelności z ksiąg rachunkowych, ale po stronie pasywów należy wykazać zobowiązanie o charakterze kredytowym w kwocie finansowania.
 • Wynika to z tego, że zgodnie z przepisami umowa faktoringu niepełnego jest traktowana jak umowa kredytowa.
 • Kwotę otrzymaną w ramach pożyczki faktoringowej, po odjęciu od niej opłaty za świadczenie tego rodzaju usługi, należy ująć zapisem:
  • Wn konto 13-0 „Rachunek bieżący”,
  • Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”.
 • Dopiero, kiedy dłużnik ureguluje wierzytelność, a faktor poinformuje o tym fakcie faktoranta, należy wyksięgować należności z konta zapisem:
 • Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”,
 • Ma konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”.
 • Jeśli dłużnik nie ureguluje swoich płatności, faktorant będzie musiał oddać faktorowi wypłaconą kwotę pożyczki faktoringowej i dokonać wpisu w księgach rachunkowych:
  • Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”,
  • Ma konto 13-0 „Rachunek Bieżący”.

Faktoring – przykład

 • Faktoring pełny, czyli bez regresu. Załóżmy dla przykładu, że przedsiębiorca wystawia fakturę dla kontrahenta, na przykład na 3000 zł. Faktura trafia do kontrahenta i do firmy faktoringowej. Po weryfikacji faktor wypłaca faktorantowi, czyli przedsiębiorcy 80% do 90% kwoty wynikającej z faktury. Następnie faktor czeka, aż kontrahent ureguluję swój dług wobec przedsiębiorcy. W przypadku faktoringu jawnego środki powinny wpłynąć bezpośrednio na konto bankowe faktora. Kiedy mamy do czynienia z faktoringiem tajnym to środki trafiają najpierw od kontrahenta do przedsiębiorcy, a ten przelewa odpowiednią kwotę do faktora.
 • W faktoringu pełnym, bez regresu, faktor przejmuje odpowiedzialność za ewentualną niewypłacalność kontrahenta. Po upływie terminu płatności musi podjąć działania windykacyjne i odzyskać dług na własną rękę.

Faktoring a kredyt – podobieństwa i różnice. Co powinieneś wiedzieć?

Faktoring podobnie jak kredyt bankowy jest formą finansowania zewnętrznego dla przedsiębiorstw. Możemy znaleźć wiele podobieństw między faktoringiem a kredytem dla przedsiębiorstw, są jednak między nimi też spore różnice. Jedną z podstawowych różnic jest to, że w przypadku faktoringu instytucja świadcząca usługi faktoringu weryfikuje przede wszystkim kontrahentów, którzy są zobowiązani do opłacenia faktury. Faktor sprawdza sytuację finansową kontrahenta i jego wiarygodność. W ten sposób zdobywa informacje czy kontrahent będzie wypłacalny i czy usługa nie będzie zbyt ryzykowna.

Inaczej weryfikacja wygląda w przypadku kredytu bankowego. Bank w tym wypadku sprawdza zdolność kredytową przedsiębiorcy, który ubiega się o finansowanie. Z analizy sytuacji finansowej klienta powinno wynikać, czy będzie miał możliwość spłaty zobowiązania wraz z odsetkami. Do tego musi się wykazać dobrą historią kredytową w Biurze informacji Kredytowej. Dopiero wtedy bank przyzna firmie kredyt. Sytuacja finansowa kontrahentów przedsiębiorcy ubiegającego się o kredyt nie ma w ogóle znaczenia. To, z jakiego produktu finansowego lepiej skorzystać, zależy od tego, jak szybko jest Ci potrzebne finansowanie zewnętrzne. Jeśli liczysz na szybki przypływ gotówki, to lepiej zdecyduj się na faktoring. Czasami wystarczy tylko kilka godzin i już możesz mieć środki na koncie. Musisz jedynie dostarczyć faktury z odroczonym terminem płatności o podpisać umowę o faktoring. Formalności są zredukowane do minimum.

Kiedy starasz się o kredyt bankowy, to musisz liczyć się z dłuższym okresem oczekiwania na środki. Bank bardzo dokładnie weryfikuje swoich klientów, badając ich sytuację finansową. Wszystko to zajmuje dużo czasu. Bank nie wyda decyzji w kilka godzin. Często przedsiębiorcy czekają na ostateczną decyzję banku kilka dni. Zaletą kredyt bankowego są niższe koszty. Faktoring jest droższym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. Wspólnym mianownikiem faktoringu i kredytu bankowego jest cel, czyli bieżące finansowanie działalności przedsiębiorcy. Różnic jest jednak więcej niż podobieństw.

Szybki faktoring online – czy jest to możliwe?

Firmy faktoringowe idą z duchem czasu i od pewnego czasu oferują swoim klientom szybki faktoring on-line. Rozwiązanie jest bardzo proste. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z usługi faktoringu on-line, wysyłają podpisane faktury drogą elektroniczną. Część faktorów poszła dalej i proponuje klientom systemy faktoringowe z indywidualnymi kontem. Klient otrzymuje wtedy dostęp do swojego indywidualnego konta i może wtedy dodawać faktury przeznaczone do faktoringu. Takie konto umożliwia klientowi bieżącą analizę swojej sytuacji finansowej. Bez wątpienia takie rozwiązania w ramach faktoringu są dużym ułatwieniem dla klientów, którym zależy na utrzymaniu płynności finansowej firmy po udzieleniu w ramach swojej działalności kredytu kupieckiego swoim kontrahentom.

Gdzie szukać ofert faktoringu? W którym banku? Firmy faktoringowe w Polsce

Ofertę faktoringową dla swojej firmy znajdziesz w wielu polskich bankach, ale również w instytucjach pozabankowych. Przygotowaliśmy tabelkę z informacją, gdzie możesz szukać takiej usługi.

Przykłady banków i firm świadczących usługi faktoringowe

Nazwa banku     Nazwa firmy faktoringowej
Alior Bank     BFF Polska SA
BNP Paribas Faktoring   Bibby Financial Services Sp. z o.o.
BOŚ Bank SA     Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
Citi Handlowy eFaktor SA
Faktoring ING     Fandla Faktoring Sp. z o.o.
mFaktoring SA (mBank faktoring)     IFIS Finance Sp. z o.o.
Millennium Bank SA faktoring KUKE Finance SA
Pekao Faktoring Sp. z o.o.  MARR SA
Santander Factoring PragmaGO SA

Istotna informacja jest taka, że zarówno instytucje bankowe zajmujące się faktoringiem, jak i firmy faktoringowe pozabankowe, są członkami Polskiego Związku Faktorów.

W jaki sposób rozpocząć współpracę z firmą faktoringową? Czy warto?

Kiedy planujesz rozpoczęcie współpracy z firmą faktoringową lub bankiem, który świadczy usługi faktoringowe, to będziesz musiał podpisać stosowną umowę. Na początek zdecyduj, z którym faktorem chcesz podpisać taką umowę, a następnie wypełnij wniosek, który znajdziesz na stronie internetowej faktora lub w jego siedzibie. We wniosku podajesz dane firmy, dane kontrahentów, wyciągi z konta firmowego oraz faktury z odroczonym terminem płatności, które chcesz sfinansować z pomocą faktoringu. Kiedy już przekażesz wypełniony wniosek, to wtedy rozpoczyna się jego weryfikacja. Jednak to nie twoja firma podlega analizie i weryfikacji, a Twoja zdolność kredytowa nie ma znaczenia. Faktor zajmuje się sprawdzaniem informacji i Twoich kontrahentach, którym wystawiłeś faktury. Na decyzję czeka się nie dłużej niż jeden dzień. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, to wtedy podpisujesz umowę z firmą faktoringową lub z bankiem. Często oferta współpracy z faktorem zakłada limit faktoringowy, za pomocą którego finansujesz kolejne faktury. Co zyskujesz dzięki współpracy z firmą faktoringową? Przede wszystkim stałe i szybki finansowanie faktur z odroczonym terminem płatności. Współpraca z faktorem zapewni Ci płynność finansową.

Umowa faktoringowa – co powinna zawierać i na co zwrócić uwagę?

Umowa faktoringowa określa ramy i zasady współpracy z firmą faktoringową. Zazwyczaj umowę faktoringową podpisuje się na czas nieokreślony. Nie musisz zatem pamiętać o jej odnawianiu. Jaki zapisy powinny znaleźć się w umowie faktoringowej? Przedstawiamy najważniejsze elementy takiej umowy:

 • data zawarcia umowy,
 • wskazanie stron umowy wraz z ich adresem i danymi rejestracyjnymi firmy,
 • określenie wierzytelności,
 • postanowienia dotyczące cesji wierzytelności,
 • podstawa wykupu wierzytelności,
 • oświadczenie faktora dotyczące wierzytelności i tego, że nie jest ona przedawniona i obciążona prawami osób trzecich,
 • informacja o wysokości wynagrodzenia faktora;
 • rodzaju faktoringu,
 • podpisy faktoranta i faktora.

Bardzo ważne jest wskazanie w umowie faktoringowej rodzaju faktoringu i to, czy będzie to faktoring z regresem, czy bez regresu. Zwróć uwagę na wysokość wynagrodzenia dla faktora. Najczęściej jest to procent od wartości nominalnej przelanej wierzytelności. Może to również być opłata abonamentowa, która będzie korzystna, gdy chcesz korzystać z usług faktora w sposób ciągły.

Faktoring – podsumowanie

Podobnie, jak przy kredycie warto rozejrzeć się za najkorzystniejszymi ofertami firm faktoringowych. Możesz skorzystać z rankingu faktorów, który Ci podpowie, którą ofertę wybrać.

Niektórzy klienci zwracają uwagę, że z pojęciem faktoringu wiąże się forfaiting. Jednak są to dwie odmienne usługi, które się różnią między sobą. Faktoring jest to odkupienie wierzytelności w postaci nieprzeterminowanych faktur z udzielonym kredytem kupieckim. Forfaiting jest to skup należności terminowych w transakcjach zagranicznych. Forfaiting przybiera formę weksli i wyklucza prawa regresu wobec odstępującego weksel.

Kiedy kontrakt z firmą faktoringową zostanie zawarty, to wtedy należności wynikające z faktur przedsiębiorcy są przelewane bezpośrednio na rachunek bankowy faktora. Tutaj pojawia się temat rachunków bankowych z białej listy. Czy płatności na rzecz faktora powinny być realizowane na rachunki faktora znajdujące się na białej liście? Z zasady tak, tym bardziej że faktoring może obejmować naprawdę wysokie kwoty. Ministerstwo Finansów rekomenduje płatności na rachunki, które znajdują się na białej liście, jeśli kwota faktury przekracza 15 000 zł.

Porady kredytowe - o kredytach piszemy prosto

Zaczerpnij kolejną dawkę wiedzy z poradnika finansowego

Usługi faktoringowe Wrocław

Oceń nas!


4,9 /5 (9311 ocen)

Oceń nasze usługi